فایل های دسته بندی فرم و مستندات - صفحه 1

پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک از ۴۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تفکر استراتژیک بکار می رود

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل